Algemene voorwaarden

DIENSTENWIJZER

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag laten wij u zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Middels dit informatiedocument maken wij u wegwijs in ons kantoor. U vindt, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Wie zijn wij ?

Reijans Financieel Advies
In de Bremmen 10
6081 CH Haelen
Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Bereikbaarheid

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
Mobiele telefoon: 06 52 87 72 06
E-mail: info@reijansfa.nl

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 06 52 87 72 06
Afspraken vinden bij u thuis plaats of wanneer u zelfstandig ondernemer bent desgewenst bij uw bedrijf. U kunt met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.
Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands en kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • schriftelijk,
 • per e-mail,
 • telefonisch of
 • in een persoonlijk gesprek.

Wij vernemen graag uw voorkeur.

Internet

Ons internetadres is www.reijansfa.nl

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

 • AFM
 • FFP
 • Kifid
 • KvK

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12044829. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540.

Federatie Financieel Planners

FFP (Federatie Financieel Planners) is de beroepsorganisatie van financieel planners en telt circa 4000 leden. Financieel planners die zijn aangesloten bij FFP, en daarmee zijn opgenomen in het FFP certificeringsregister, onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk FFP CFP® is in staat om u integraal te adviseren over uw financiële toekomst.

Klachten

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.016661
Voor eventuele klachten op het gebied van de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Kamer van Koophandel (KvK)

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 68027672.

Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaan door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen.

Hypothecair krediet

Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo’n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken.

Consumptief krediet

Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in kredieten.

Betalen en sparen

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door geld te storten op een spaarrekening of het afsluiten van een spaarverzekering. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in spaarproducten.

Banksparen

Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van uw pensioen. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u.

Beleggen

Ons kantoor verleent geen beleggingsdiensten.

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichtingen om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma’s die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt.
Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie en de rente onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken, kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden.

Hoe zit het met onze kosten? Hoe worden wij beloond?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan kosten van huisvestiging, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.
Ons kantoor heeft er primair voor gekozen om bij schadeverzekeringen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie.

De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.
Als u de premie betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.
Voor complexe producten zoals bijvoorbeeld hypotheken, arbeidsongeschiktheids-, uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen geldt dat wij werken op basis van directe beloning. Over de hoogte van deze kosten en een beschrijving van het adviesproces verwijzen wij u graag naar onderstaande documenten:

 • Dienstverleningsdocument – Hypotheekvraag
 • Dienstverleningsdocument – Risico`s afdekken
 • Dienstverleningsdocument – Vermogen opbouwen

Deze documenten zijn te raadplegen op onze internetsite of kunt u bij ons opvragen.

Uw persoonsgegevens

Om uw financiële situatie te inventariseren zullen wij informatie en bescheiden van u ontvangen. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis van deze gegevens kunnen nemen.
Als ons advies leidt tot bemiddeling in financiële producten zullen geldverstrekkers en verzekeraars informatie en bescheiden nodig hebben om te beoordelen of men een offerte uit kan brengen. Hiervoor dienen wij bepaalde van u ontvangen gegevens met hen te delen. Wij geven hen echter alleen die gegevens die zij ook echt nodig hebben voor de beoordeling.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om onze zorgplicht en begeleiding, gedurende de looptijd van door u via ons gesloten producten, te kunnen realiseren.
Gegevens die daarvoor niet benodigd zijn worden één jaar na realisatie van het betreffende product door ons vernietigd.
Uiterlijk vijf jaar nadat het betreffende product is beëindigd vernietigen wij de overige gegevens.

Wat zijn uw rechten?

U heeft ten alle tijden wettelijke rechten inzake uw persoonsgegevens.

 • U mag altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Als u meent dat bepaalde gegevens van u onjuist in onze administratie zijn verwerkt, dan kunt u correctie eisen.
 • Indien u niet langer wenst dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben, kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen.
 • Zoals eerder aangegeven zullen wij bepaalde gegevens van u moeten delen met derden. Indien u dit in specifieke gevallen niet wilt kunt u dat aan ons melden.
 • Indien gewenst kunnen wij op uw verzoek bepaalde gegevens door zenden aan een derde, zoals bijvoorbeeld uw accountant of advocaat.
 • Als wij van derden informatie over u ontvangen dan zullen wij u over deze informatie en de bron daarvan informeren.
Beëindiging van de relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de verzekeringsmaatschappij en/of financiële instelling verzoeken de lopende contracten over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze.
Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven. De zorgplicht voor deze contracten ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

U kunt dit document ook hier downloaden.